You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Загрузка...

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас цікавить у адміністратора центру, або за тел. (050) 105 5165, (096) 442 7440.  У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з всіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

 

Пропозиція (публічна оферта)

 

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України Суб’єкта підприємницької діяльності, ТОВ «Навчально-оздоровчий розвиток» (надалі «Дитячий центр») укласти Договір про надання послуг «Дитячому центрі «Солтік» на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у Додатку №1, що є невід’ємною частиною даного Договору. 

 

 

Відповідно до умов ст. 642 ЦКУ, даний Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 3.3. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). 

 

 

1. Загальні положення.

 

Договір про надання послуг в Дитячому центрі, з усіма Додатками до нього (далі – «Договір») є офіційною публічною офертою Дитячого центру, що адресована будь-яким фізичним чи юридичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України, (далі – «Клієнт»). Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Діюча версія даного Договору на постійній основі розміщена на інформаційному стенді на території Дитячого центру, а також на сайті Дитячого центру (www.soltik.com.ua) і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Клієнтові до моменту здійснення ним акцепту умов Договору. 

 

2. Предмет Договору

 

2.1. Предметом даного Договору є надання Дитячого центру послуг Клієнту на умовах, визначених в даному Договорі та його Додатках. 

 

3. Порядок укладання Договору:

 

3.1. Договір укладається між Дитячим центром і Клієнтом у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ). 
3.2. Акцептом умов Договору є здійснення Клієнтом дій, визначених п. 3.3 Договору, що засвідчує бажання укласти Договір відповідно до  ч.2 ст. 642 ЦКУ. 
3.3. Клієнт  здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами,  викладеними в загальнодоступному місці Дитячого центру, та на сайті Дитячого центру шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій: 
- оплата Клієнтом, або іншою особою послуг Дитячого центру; 
- підписання Клієнтом Додатку №1 до Договору; 
Будь-яка з вказаних дій, виконаних Клієнтом засвідчує прийняття Клієнтом умов Договору та додатків до нього в повному обсязі. 
3.4. Термін акцепту не обмежений. 
3.5. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою виконання дій, зазначених в п. 3.3. Договору і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

 

4. Порядок розрахунків.

 

4.1. Розрахунки за надання послуг здійснюються на основі щомісячних авансових платежів згідно обраного переліку послуг та їх вартості.
4.2. Оплата за надання послуг здійснюється не пізніше 1-го числа кожного місяця за місяць вперед.
4.3. Оплата, внесена Клієнтом за послуги, у разі одностороннього припинення договору Дитячого центру, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Клієнта послуг - не повертається. 
4.4. Сплачені кошти за послуги, які не були надані клієнту внаслідок рішень центральних чи місцевих органів влади (у т. ч. через введення карантину чи інших обмежень), будуть враховані при розрахунку оплати послуг після відновлення роботи Дитячого центру.
 

 

5. Права та обов'язки Клієнта.

 

5.1. Клієнт має право:
5.1.1. Отримувати якісні послуги .
5.1.2. Користуватись послугами згідно умов даного Договору і Додатків до нього. 
5.1.3. Вимагати виконання представниками Дитячого центру  умов даного Договору та Додатків до нього. 
5.1.4. Самостійно обирати види додаткових послуг. 
5.1.5. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це адміністрації Дитячого центру за 1 тиждень.
5.2. Клієнт зобов'язаний:
5.2.1. Перед початком надання послуг уважно вислухати інструктаж і у випадку виникнення яких-небудь питань щодо правил поводження і безпеки, задати їх до початку надання послуг співробітнику Дитячого центру, що проводив інструктаж,  і одержати на них вичерпні відповіді. Підтвердити факт проходження усного інструктажу шляхом підписання додатків до даного Договору. 
5.2.4. Дотримуватись правил відвідування (Додаток №1) і даного Договору. Вносити плату за навчання дитини на умовах, зазначених у даному Договорі, заздалегідь сповіщати адміністрацію про причини відсутності дитини, щодня особисто передавати й забирати дитину у вихователя, не передавати дитину особам, які не досягли 16 років, особам у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, особам психічно-нездоровим, проявляти повагу до працівників Дитячого центру.
5.2.5. Інформувати адміністрацію Дитячого центру про майбутню відсутність дитини протягом одного (або більше) заняття. 
5.2.6. Повідомляти про хворобу дитини, в день виходу дитини після хвороби, представити адміністратору Дитячого центру відповідну медичну довідку, що засвідчує стан дитини та можливість відвідування Дитячого центру. 
5.2.7 Повідомити адміністрацію Дитячого центру про наявність у дитини алергій та хвороб, що вимагають регулярного прийому медичних препаратів чи потребують особливої уваги з боку працівників Дитячого центру. 
5.2.8. Взаємодіяти із Дитячого центру в усіх напрямках виховання й навчання дитини.
5.2.9. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Дитячого центру і умов цього Договору. 
5.2.10. Відшкодовувати можливі  збитки Дитячого центру, які сталися з вини дитини та/або батьків, законних представників та інших осіб (няні, водії тощо). 

 

6. Права та обов'язки закладу.

 

6.1. Дитячій центр зобов'язаний:
6.1.1. До початку надання послуг провести з Клієнтом ознайомлення з приміщеннями закладу і усний інструктаж з правил поведінки батьків і дітей у Дитячому центрі і вимог техніки безпеки. 
6.1.2. Організувати діяльність з навчання дитини згідно обраного Клієнтом переліку послуг (Додаток №1)  відповідно до його віку, індивідуальних особливостей, змісту відповідної програми. 
6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини. 
6.1.4. Здійснювати індивідуальний підхід до дитини; 
6.1.5. Зберігати місце за дитиною, при умові оплати згідно п. 4 даного Договору, у випадку її хвороби, санаторно-курортного лікування, карантину, відпустки або тимчасової відсутності Клієнта з поважних причин (хвороба, відрядження). 
6.1.6. Надавати консультативну допомогу Клієнтові  у вихованні й навчанні дитини. 
6.1.7. Навчати дитину за програмою відповідно до обраного переліку послуг із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів.
6.1.8. Використати сучасні педагогічні технології й додаткові спеціальні програми. 
6.1.9. Дотримуватися у своїй діяльності санітарних та протипожежних вимог для дошкільних установ. 
6.2. Надавач послуг має право:
6.2.1. Не допускати до Дитячого центру Клієнта, та/або  інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 
6.2.2. Відповідно до Постанови Міністерства Охорони здоров`я України №14 від 23.09.2011р. не допускати до проведення занять дітей з явними ознаками хвороби. 
6.2.3. Відрахувати дитину у разі несвоєчасної оплати освітніх послуг батьками. 
6.2.4. Розірвати даний Договір достроково при систематичному невиконанні Клієнтом умов Договору, повідомивши Клієнта за два тижні.
6.2.5. Надавач послуг надає послуги, тільки після повної оплати Клієнтом послуг, відповідно до умов Договору. 
6.2.6. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на сайті Надавача послуг, не раніше ніж через 3 (три) робочих дні після публікації. 
6.2.7. Не розглядати претензій Клієнта щодо послуг, змінювати розклад та вихователей, якщо це не наносить шкоди якості надання послуг, а також не повертати кошти за послуги у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Клієнтом своїх зобов'язань по Договору. 

 

7. Відповідальність сторін.

 

7.1. Клієнт згоден з тим, що заклад  не несе будь-якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь-яких тілесних ушкоджень, внаслідок порушенням Клієнтом або будь-якою третьою особою, правил (Додаток №1)  і умов даного Договору. 
7.2. Дитячій центр несе відповідальність перед Клієнтом  у розмірі суми документально підтвердженої  Передоплати. 
7.3. Дитячій центр несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі, та в Законах України, що регулюють діяльність товариств з допоміжної діяльності у сфері освіти. 
7.4. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 
7.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили або рішення органів влади,  що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами. 

 

8. Вирішення суперечок.

 

8.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. 
8.2. У випадку якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Навчального закладу. 

 

9. Інші положення.

 

9.1. У частині, не врегульованій цим Договором, Дитячій центр і Клієнт  послуг зобов'язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України. 
9.2. Дитячим центром за цим договором є: «Дитячій центр «Солтік»
9.3. Адреса Дитячого центру м. Київ, пр. Правди, буд. 43, офіс 190
 
10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК 
ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ РОЗВИТОК»
ІПН 43806225
Адреса: Україна м Київ, проспект Правди 43, офіс 190
Електронна адреса: soltikoffice@gmail.com
п\р IBAN UA503005280000026009455086735
код за ЄДРПОУ 43806225
 
Директор_________________Папанов М.В.
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
 
 
ФИО________________ ________________
 
 
 
 
 
Додаток №1
Анкета
 (Для знайомства з Вашою дитиною та більш успішної роботи вихователів та викладачів, просимо Вас відповісти на наступні питання)
1 Прізвище та ім’я дитини
_____________________________________________________________________________
 
2 Дата народження_________________________________________________________________
 
3 Адреса проживання_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашній телефон____________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________
 
4 ПІП батьків
       Мама______________________________________________________________ ____                                                        
                        Тел:_________________________________
      Батько____________________________________________________________________________
                        Тел:_________________________________
 
5 Вкажіть хто може забирати дитину, телефон
1.________________________________________________________________________________ ____
2.____________________________________________________________________________________
 
6 Звідки дізнались про «Солтік»?____________________________________________________
 
7 Стан здоров’я дитини (особливості)______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
8 Чи даєте згоду на розміщення фото Вашої дитини на офіційному сайті «Солтік»?_____
9 Що ми забули запитати, а ви вважаєте за потрібне повідомити? (Відомі алергичні реакції дитини_____________________________________________________________
 
 
 
Дата заповнення_______________  
Просимо ознайомитись з Правилами Центра 
 
Дякуємо Вам за довіру!
 
Шановні батьки!
Ми раді вітати Ваших діток у нашому міні-садочку і просимо звернути увагу на деякі важливі деталі при відвідуванні дитячого садка.
Прийом дітей здійснюється з 8:30 до 9:00 щоденно, окрім вихідних. Своєчасний прихід в дитячий садок – необхідна умова правильної організації освітньо-виховного процесу. Приводьте дітей вчасно! Запізнення порушує режим, позбавляє ранкового спілкування з іншими дітьми, оздоровчої гімнастики. Саме ранкові години дають заряд бадьорості і хорошого настрою на весь день.

 

Хвора дитина (нежить, кашель, коньюктивіт, висип, грип, ГРЗ та ін.) в садок не допускається.  При виявленні ознак хвороби  адміністратор має право повідомити батькам по телефону про необхідність повернення дитини додому. Не можна приносити ліки в дитячий садок, вихователь не має права займатися лікуванням дитини.

 

У випадку хвороби дитини батьки повідомляють адміністратора по телефону.

 

Під час занять не можна заглядати до кабінету, відволікати дітей і педагогів. Педагоги готові спілкуватися з Вами до та після заняття. На заняттях діти знаходяться без батьків. В ситуації, коли дитина боїться залишатися сама без батьків, допускається присутність мами, няні на адаптаційний період  (узгоджується індивідуально).

 

Просимо Вас не давати дитині з собою в садок їжу, жувальну гумку, цукерки і т.п.

 

 Не рекомендуємо одягати дитині золоті, срібні прикраси, давати з собою коштовні іграшки (адміністрація не несе за них відповідальності).

 

Групи комплектуються по віковому принципу. Групові заняття проводяться згідно розкладу. Перехід з однієї групи в іншу може бути здійснений по узгодженню з адміністрацією та при наявності вільних місць. Сплата послуг проводиться не пізніше 1-го числа кожного місяця за місяць вперед. Сплата здійснюється у повному обсязі незалежно від відвідування дитини. Без сплати  дитина в групу не приймається.

 

Передавати дитину вихователю та забирати з садочку повинні особисто батьки або особи приближені до сім`ї, дані про яких батьки завчасно вказали в анкеті.

 

Просимо своєчасно повідомляти адміністратора про зміну номера мобільного телефону.
На час запланованої відсутності (відпустки, відрядження і т. д.) необхідно поставити адміністратора до відома.
Адміністрація залишає за собою право проводити заміну викладача у випадку його хвороби або вимушеної відсутності.
Адміністрація не несе відповідальності за зберігання забутих, загублених або залишених без нагляду речей.
Домашнє оточення, атмосфера тепла і комфорту, індивідуальний підхід до кожної дитини, веселі розваги та свята допоможуть Вашому малюку легко адаптуватися у середовищі  однолітків і дорослих. А Ви – дорогі батьки, в цей час зможете спокійно зайнятися своїми справами або просто відпочити, щоб потім насолоджуватися спілкуванням зі своєю дитиною.
 
 
 
 
З Правилами погоджуюсь, ______________________________________________________
                                                                                                                        (Прізвище та ініціали)      (підпис)